ประธาน ช.ส.ค. และผู้นำเครดิตยูเนี่ยน เข้ายื่นหนังสือเพื่อผลักดันและสนับสนุนแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสหกรณ์ต่อ รองประธานนิติบัญญัติแห่งขาติ คนที่ ๑

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยการประสานงานจากอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ได้นำ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. พร้อมคณะประกอบด้วย นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม, นางสาวขัตติยา สำเภาทอง กรรมการดำเนินการ ช.ส.ค., นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค., ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง ที่ปรึกษา ช.ส.ค., นายวิเชียร เรียบร้อย ที่ปรึกษา ช.ส.ค.สาขาจังหวัดเพชรบุรี, นายปริญญา ศรีสุคนธ์ และ นายวัชราวุธ แห่งหน ผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อผลักดันและสนับสนุนแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสหรณ์ต่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๓ อาคาร ๒ รัฐสภา เนื่องจากกฎหมายสหกรณ์ฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่เอื้อต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นประชาชนระดับฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการมาช้านานแล้ว หากจะยุติลงจะเป็นการกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์กว่า ๑.๓ ล้านคน และสหกรณ์ทั้งระบบซึ่งเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่บังคับใช้อยู่เดิม โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีอำนาจ จัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นประชาชนในระดับฐานรากของประเทศ (เพิ่มเติมมาตรา ๑๐๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ๒๕๔๒)

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ //รายงาน

Search