คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.เดินหน้าหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นชัดจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริง

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ อานามนารถ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 พร้อมด้วย นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการดำเนินการ , นางสมทรง ยอดนิล กรรมการดำเนินการ, นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร เข้าหารือกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

จากที่ ช.ส.ค.ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ ซึ่งได้มีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง และ จากการเข้าปรึกษากับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้ข้อสรุปให้มีการจัดตั้งกองทุนโดยมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง และจะมีการร่างข้อกฎหมายในภาคประชาชน โดยให้สมาชิกลงลายมือชื่อเพื่อเข้าร่วมร่างกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น

ในการนี้มีนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมและทาง สสท.ยืนยันว่าจะช่วยผลักดันให้การจัดสวัสดิการ ของ ช.ส.ค.ดำเนินต่อไปได้ดังเดิม

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ \\\รายงาน

Search