มูลนิธิฯ สานต่อ สก.1-2 ยืนยัน !!! พร้อมให้บริการสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ช.ส.ค. ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย หรือ ม.ค.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย โดยมีฝ่ายจัดการระดับบริหารของ ช.ส.ค. อาทิ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และนายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร ร่วมในเวทีการประชุมร่วมกันหารือและพิจารณาเรื่องการโอนย้ายกองทุนและการดำเนินการกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1-2) ให้ไปอยู่ในการดูแลของมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย พร้อมพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้บริการกับมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาระเบียบการดำเนินงานของมูลนิธิให้เป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้องต่อไป

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค.

รายงาน

Search