สหกรณ์ไทยก้าวสู่ความเป็น Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรมสุดชาญฉลาด

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วย นางพัทธ์ธีรา บุรศักดิ์วราฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย อันได้แก่หน่วยงานราชการที่กำกับดูแลสหกรณ์ และ 7 องค์กรเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ในประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานนวัตกรรม "Thailand Smart Cooperative 2017" โดยมีพลเอก ประสาท สุขเกษม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดในวันดังกล่าว

จากนั้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นพิธีเปิด พร้อมเดินชมนิทรรศการภายในงาน การนี้ ช.ส.ค. ร่วมออกบูทแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ CUQA และการวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ด้วยระบบ PEARLS และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

งานสัมมนาครั้งนี้ มีการมอบรางวัลแก่สหกรณ์และเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560 โอกาสนี้ ช.ส.ค. ขอแสดงความยินดีกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านน้ำทรัพย์ จำกัด จ.เพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ได้อย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค.

รายงาน

Search