ช.ส.ค. เตรียมเปิดเวทีอภิปราย เคลียร์ทุกประเด็นร้อน !!!!! เชิญผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศรับทราบปัญหา พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ จำกัด (ช.ส.ค.) นำโดยนายสุภาพ จันทร์ ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นายสุพัฒน์  อานามนารถ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 และคณะ โดยมีฝ่ายจัดการระดับบริหาร มีนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และนายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก ธนกฤต (ชาญณรงค์) วิจิตร  และพลตรียุทธเดช พุฒตาล ที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เนื่องในโอกาสเชิญผู้มีเกียรติทั้ง 2 ท่าน เข้าเป็นที่ปรึกษาให้กับ ช.ส.ค. นอกจากนั้น มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหา ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา 8/1 ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านการดำเนินการของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการและการสมทบแก่สมาชิก (สก.1-2) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดบริการด้านสวัสดิการและการรับบริการดังกล่าวต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ

โอกาสนี้ พลตรียุทธเดช พุฒตาล เสนอแนะให้ ช.ส.ค. เปิดเวทีอภิปรายครั้งสำคัญอีกครั้ง โดยมีการเชิญหน่วยงานราชการ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงประเด็นต่างๆ เพื่อคลี่คลายทุกปัญหาและหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ที่สุดต่อประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ช.ส.ค. รวมถึงคณะกรรมการเองนั้น พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อยต่อสมาชิกอย่างเต็มที่และอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ ช.ส.ค. หวังเพียงให้ความเป็นอยู่ของมวลสมาชิก และสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนพึงได้รับอย่างเต็มที่ และสามารถดำเนินการไปด้วยความสง่างามและถูกต้องต่อไป

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. / รายงาน

 

Search