ช.ส.ค. มั่นใจ สก.1-2 คือสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนโดยตรง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการระดับบริหารของ ช.ส.ค. มี นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร นางเกศริน โรงสะอาด ผู้จัดการฝ่ายจัดการธนกิจและสวัสดิการ และ นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผู้จัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก เข้าพบ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมรองอธิบดี
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เพื่อหารือในเรื่องของแนวทางการจัดสวัสดิการสมาชิกของ ช.ส.ค. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม กพส.2 ชั้น 1 อาคาร 3 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

การนี้ ช.ส.ค. ชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงที่มาและเจตนารมณ์ในการจัดการกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก หรือ สก.1-2 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเป็นสวัสดิการที่มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการส่งเสริมสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับประโยชน์โดยตรง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง อีกทั้งหน่วยราชการพร้อมให้ความแนะนำและช่วยเหลือให้สวัสดิการดังกล่าวที่ ช.ส.ค. ได้ดำเนินการอยู่นี้ มีช่องทางที่สามารถตอบรับความต้องการของสมาชิกต่อไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. // รายงาน

Search