ช.ส.ค. เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ก.ส.ค.) หารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก สก.1-2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) นำโดย นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมฝ่ายจัดการ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่, นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผู้จัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก, นางเกศริน โรงสะอาด เข้าพบ นายสุเมธ ทรายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดสวัสดิการ สก.1-2 ของ ช.ส.ค.  ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะมีการชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้ง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นัดหมายส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหาข้อสรุปแนวทางที่จะทำให้สวัสดิการ สก.1-2 ดำเนินได้อย่างเดิม ซึ่งชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการการจัดสวัสดิการถูกต้องตามหลักเกณฑ์

Search