ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เดินหน้าชี้แจงหน่วยงานรัฐ ร้องขอพิจารณาทบทวน ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา 8/1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ยัน ไม่รับ !!!!!

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ออกโรงชี้แจงพร้อมขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แก่ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 และที่ปรึกษา ช.ส.ค. ณ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามร่าง พระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่จะเสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปนั้น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อขบวนการเครดิตยูเนี่ยน จึงขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออกจากการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา นี้ ได้กำหนดให้สมาชิกสหกรณ์นั้นๆ ประกอบอาชีพเดียวกัน อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจเงินทุน โดยปกติแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกจะประกอบอาชีพใดก็ได้ แต่อยู่ในชุมชนหรือวงสัมพันธ์เดียวกัน หากกำหนดข้อกฎหมายออกมาแบบนี้จะทำให้สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยนประเภทเดียวที่เข้าข่าย ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมต่อสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นอกจากนี้ยังเป็นการรอนสิทธิ์ของสมาชิกในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ และการจัดสวัสดิการต่างๆ อีกทั้งยังกำหนดโทษปรับไว้ในวงเงินที่สูงจนเกินไป

นายสุภาพ กล่าวอีกว่า... " โดยขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้มีข้อเสนอแนะ ขอให้ทบทวนยกเลิกการเสนอร่าง พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยคณะกฤษฎีกา และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อีกทั้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ได้มีส่วนเสนอข้อคิดเห็นในการร่าง พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ โดยทางคณะผู้บริหาร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้แทนขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ จึงได้เดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... มาตรา 8/1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออกจากการพิจารณาต่อไป "

แผนกประชาสัมพันธ์ // รายงาน

Search