คณะกรรมการและผู้บริหาร ร่วมถกประเด็นทิศทางการดำเนินงาน และภารกิจ ช.ส.ค. ในอนาคต (CULT 4.0)

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด โดยการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ซึ่งเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ที่ได้เลือกให้มาบริหารจัดการ และทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนงาน งบประมาณขององค์กร โดยมีฝ่ายจัดการระดับบริหารเป็นผู้สานต่อแนวคิด พร้อมนำนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กล่าวมาข้างต้น ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ช.ส.ค. ในฐานะสถาบันกลางและผู้นำทางขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย มีพันธกิจในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเชิงรุก ขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน และสร้างบริการเพื่อยกระดับสหกรณ์สมาชิก จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและฝ่ายจัดการระดับบริหาร ช.ส.ค. เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงาน ช.ส.ค. ในอนาคต” (CULT 4.0) ขึ้น

การนี้ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 39 ร่วมถึงคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 39 เช่นกัน เข้ารับฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็น ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ ช.ส.ค. อาทิ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร และนางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา เพื่อร่วมกันระดมสมองในการบูรณาการการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ของ ช.ส.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ อีกทั้งรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ช.ส.ค. ในปัจจุบัน พร้อมกับการกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ช.ส.ค. ระยะเวลา 20 ปี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง ทำความเข้าใจ และเข้าถึงบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้บริหารไปสู่แนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและภารกิจ ช.ส.ค. ในอนาคตต่อไป

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการ และที่ปรึกษา ช.ส.ค. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามหลัก ธรรมมาภิบาล” จากนั้นเข้าสู่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบทิศทางการดำเนินงาน ช.ส.ค. ในอนาคต” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของแผนกลยุทธ์ ช.ส.ค. ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ กรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของ ช.ส.ค. ระยะ 20 ปี (2561-2581) โดย รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และทีมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงความรู้และประสบการณ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยผู้นำสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ อย่างนางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ ผู้นำขบวนการรุ่นแรกตั้ง จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด พร้อมด้วยนายเชษฐ์ จินดาสันติสกุล ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด และที่ปรึกษา ช.ส.ค. และยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากที่ปรึกษาอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง บรรยายเรื่อง “การประสานงานเพื่อการดำเนินการ ช.ส.ค. อย่างมีประสิทธิภาพ” ต่อเนื่องด้วย หัวข้อการบรรยายเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์” โดย นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ที่ปรึกษา ช.ส.ค. นับว่าการสัมมนาในครั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของ ช.ส.ค. ได้รับความรู้และวิธีการจัดการในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนำวิธีการต่างๆเหล่านี้ไปถือปฏิบัติใช้กับทิศทางการดำเนินงานและภารกิจ ช.ส.ค. ได้ครบถ้วนอย่างแน่นอน

Search