ประธาน ช.ส.ค.เข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหา พรบ.สหกรณ์มาตรา 8/1 และกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก สก.1-2

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค.พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการนำโดยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ เข้าพบ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เพื่อยื่นหนังสือเพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..)พ.ศ. ... มาตรา 8/1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ การจัดสวัสดิการ สก.1-2 ของ ช.ส.ค. รวมถึงหารือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ เสนอให้มีการนัดหารือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดสวัสดิการ สก.1-2 ของ ช.ส.ค.ที่เข้าข่ายการประกันชีวิต ซึ่งเรื่องนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ เป็นเพียงความเห็นจากฝ่ายเดียว หลังจากนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนัดหมายส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในวันที่ 12 ก.ค.นี้ เพื่อหาทางที่จะทำให้สวัสดิการ สก.1-2 ที่เป็นของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินได้อย่างปกติดังเดิม ซึ่งทาง ช.ส.ค.ก็ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องในทุกอย่างแล้ว อีกทั้งมีการรับรองจากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดสวัสดิการนี้ และในส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดนั้น เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบในเบี้องต้น ซึ่งในวันที่ 3 ก.ค.นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการประชุมสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

ในเรื่องของ ร่าง พรบ.สหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตราที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าว เป็นการบัญญัติกฎหมายที่เกินกว่าความจำเป็น อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคแรก อีกทั้่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับตรากฎหมายนี้ขึ้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพียงประเภทเดียว ดังนั้น ช.ส.ค.จึงขอให้มีการตัดร่างมาตรา 8/1 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องออกไป ซึงทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นรับเรื่องนี้ไว้และจะมีการหารือเพื่อปรับปรุงให้ พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์

แผนกประชาสัมพันธ์ //รายงาน

Search