รองประธานสภาขับเคลื่อนฯ เชื่อมั่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ธนาคารชุมชนที่เข้าถึงประชาชนโดยแท้จริง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของ ช.ส.ค. มี นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และนายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร เดินทางเข้าพบ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่1 เพื่อหารือการดำเนินกิจการของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน พร้อมปรึกษาและชี้แจงประเด็นเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ และ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอยู่ในขณะนี้

การนี้ ได้รับความตอบรับที่ดีมากจากนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนฯ ซึ่งเข้าใจบริบทและการบริหารจัดการของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมรับปากจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย อีกทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีกว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปรียบเสมือนธนาคารชุมชนที่สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนที่ไม่มีรายได้ประจำอย่างมาก เกิดจากการรวมตัวของคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในชุมชน ฉะนั้นความเชื่อถือและเชื่อมั่นย่อมมีมากกว่า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าการเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแบบธนาคารพาณิชย์แน่นอน”

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. // รายงาน

Search