ผู้นำสหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ตบเท้าร่วมเวทีสัมมนา “เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ และ พ.ร.บ.สหกรณ์ ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน"

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการชมราเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ เรื่อง "เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ และ พ.ร.บ.สหกรณ์ ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ณ โรงแรมอเล็กซ์ซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเป็นการได้รับทราบเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ .....) มาตรา 8/1 ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมกัน อีกทั้งผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและแนวทางแก้ไข กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1-2) และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำสหกรณ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยนจากทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางและทิศทางการขับเคลื่อนขบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้พ้นวิกฤตการณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งนี้อย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อขบวนการอย่างที่สุด

 การนี้ คณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ของ ช.ส.ค. ได้เล็งเห็นแล้วว่า สถานการณ์ในปัจจุบันมีการกำกับดูแลสหกรณ์ที่คุมเข้มมากขึ้น โดยเฉพาะกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาชมรมเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ เรื่อง “เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์และ พ.ร.บ. สหกรณ์ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์” ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สมาชิก ผู้นำสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ได้รับทราบแนวคิดและสาระสำคัญ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและทิศทางการขับเคลื่อนขบวนการเครดิตยูเนี่ยน โดยมีคณะผู้บริหาร ช.ส.ค. ร่วมขึ้นเวทีอภิปรายประเด็นที่มีผลกระทบในด้านต่างๆ กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นำโดย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายสรุปผลเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์และ พ.ร.บ. สหกรณ์ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร ขึ้นบรรยายในหัวข้อ "ความคืบหน้าและผลกระทบร่าง พ.ร.บ. (ฉบับ...) มาตรา 8/1" จากนั้นในภาคบ่ายจะได้พบกับเรื่อง "ความคืบหน้าการจัดสวัสดิการและแนวทางแก้ไข กองทุนสวัสดิการและการสส่งเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1-2)" โดย นางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา จากนั้น บรรดาผู้นำสหกรณ์ เหล่าคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยนจากทั่วประเทศจะได้มีโอกาส ถกประเด็นและแสดงทัศนะร่วมกันในเรื่องของทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนจบการสัมมนา

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. //รายงาน

Search