จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 เพขรบุรี 46 12 8 1
         
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

Search