สำนักงานสาขาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ 
     
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคกลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
     

 

หน้าที่ของสำนักงานสาขา
 
1.  เผยแพร่ จัดตั้ง ส่งเสริม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและชมรมเครดิตยูเนี่ยน
2.  เสนอแนะการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ
3.  บริหารภารกิจงานทั่วไปในด้านงานประชาสัมพันธ์ ประชุมกรรมการแผนพัฒนาสาขา อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริหารบุคคล นิติการ ธุรการ และบริการ
4.  บริหารงานธุรกรรมสาขา ประกอบด้วย บริการสินเชื่อ ระดมทุน และสวัสดิการ
5.  บริหารจัดการในการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรม งานบริการทางวิชาการ งานพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชน รวบรวมสถิติข้อมูล และวิเคราะห์ประมวลผล
6.   บริหารงานการเงิน บัญชี ประมวลผล และงานพัสดุ
7.  บริหารธุรกิจสหกรณ์ในงานเอกสารแบบพิมพ์ และศูนย์สัมมนา
   

Search