โครงสร้าง ช.ส.ค. มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

บทบาทหน้าที่ของส่วนงาน

สำนักผู้จัดการใหญ่

 1. ประสานงานองค์กร อำนวยการการประชุม และบริหารโครงการพิเศษ
 2. ดำเนินการทางอรรถคดี และกฎหมาย
 3. ตรวจสอบภายในและนิติการ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ มติ คำสั่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. สรรหา พัฒนา วินัย และค่าตอบแทนสวัสดิการบุคลากร
 2. วิเคราะห์วางแผนงานพัฒนาองค์กร
 3. บริหารอาคารสถานที่และทรัพย์สินสำนักงาน
 4. จัดซื้อจัดจ้าง และทะเบียนทรัพย์สินสำนักงาน
 5. ดำเนินการงานสารบรรณ และสมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการธนกิจและสวัสดิการ

 1. อำนวยการบริหารสินเชื่อ
 2. จัดทำนิติกรรมสัญญาและติดตามหนี้
 3. บริหารการระดมทุน
 4. บริหารจัดการสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก
 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สวัสดิการ ระดมทุนและธุรกิจสหกรณ์
 6. ส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์
 7. เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจสหกรณ์

ฝ่ายการเงินการบัญชีและงบประมาณ

 1. บริหารจัดการและวางแผนการเงินและการลงทุน
 2. บริหารจัดการวางแผนระบบบัญชี
 3. วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. พัฒนาและการเชื่อมโยงเครือข่าย
 3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผล
 4. ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ฝ่ายวิชาการและพัฒนา

 
 1. พัฒนาหลักสูตรและการวิจัย
 2. บริการหลักสูตรการฝึกอบรมแก่บุคลากรของขบวนการ
 3. พัฒนาและบริหารการศึกษา
 4. พัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชน
 5. บริหารศูนย์การเรียน

ชุมนุมสหกรณ์สาขา

 1. บริหารจัดการทั่วไป การเงินการบัญชี การประชุม แผนพัฒนา อาคารสถานที่ทรัพย์สินบริหารบุคคล  สารบรรณ สถิติข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. บริหารจัดการธนกิจ สวัสดิการและธุรกิจสหกรณ์ นิติการ
 3. เผยแพร่ จัดตั้ง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ วิชาการและฝึกอบรม
 4. ส่งเสริมพัฒนาชมรม และองค์กรท้องถิ่น
 5. บริหารสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์

สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

 1.   พัฒนาการศึกษาบุคลากร
 2.   บริการการศึกษาแก่องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
 3.   เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเครดิตยูเนี่ยน และองค์กรชุมชน
 4.   ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 5.   บริการทางวิชาการ และฝึกอมรม
 6.   บริหารจัดการและให้บริการอาคารสถานที่สถาบัน
 7.   พัฒนาศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์สมาชิกและชุมชน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

045006
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
193
279
193
42011
11089
10791
45006
Your IP: 54.87.61.215

Search