พ.ศ. 2508  ได้มีการตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แห่งศูนย์กลางเทวา” และจากนั้นแนวคิดการพัฒนาแบบเครดิตยูเนี่ยนก็ได้แพร่ไปอย่างรวดเร็ว
พ.ศ. 2511  สภาคาทอลิกสังคมสงเคราะห์ ซึ่งให้การสนับสนุนเครดิตยูเนี่ยนอยู่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีหน้าที่ส่งเสริมขบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้แพร่หลายและเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เรียกว่า “คณะกรรมการเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย”
พ.ศ. 2512  มีการตั้งสำนักงานชื่อ “ศูนย์กลางเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย” ซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่ตึกศูนย์กลางเทวา มีหน้าที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมเครดิตยูเนี่ยนในระดับภาค เพื่อจะได้
รวมตัวกันเป็นระดับประเทศ
พ.ศ. 2514  เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
พ.ศ. 2515  ผู้แทนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ประมาณ 60 กลุ่ม ได้เข้าประชุมที่บ้านเซเวียร์เพื่อก่อตั้ง “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาแห่งประเทศไทย” โดยเลือกผู้แทนกลุ่มเป็นคณะผู้บริหารงาน
พ.ศ. 2516  สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
พ.ศ. 2517  เปลี่ยนชื่อเป็น “สันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย” และได้เริ่มโครงการสวัสดิการเงินกู้-เงินสะสม โดยได้รับความสนับสนุนจากคิวน่ามิวชวล
พ.ศ. 2520  ได้รับช่วยเหลือจากองค์การมีเซรีออร์ ประเทศเยอรมันตะวันตกในการสร้างสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมบริเวณถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2521  ย้ายสำนักงานจากตึกเก่าที่ศูนย์กลางเทวา มาอยู่ที่สำนักงานใหม่
พ.ศ. 2522 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จดทะเบียนแล้ว 14 แห่ง ได้ร่วมประชุมจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์โดยใช้ชื่อว่า
“ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
   
วิสัยทัศน์ สถาบันแห่งศูนย์กลางและผู้นำทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย
   
พันธกิจ  
1.  พัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเชิงรุก
2.  ขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
3.  สร้างบริการครบวงจรเพื่อยกระดับสหกรณ์สมาชิก
   
วัตถุประสงค์  
1.  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
2.  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ
3.  ทำหรือจัดหาปัจจัยการผลิต รวมซื้อรวมขายสินค้าและบริการของสมาชิก รวมทั้งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก 
4.  ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรชุมชน ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
5.  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
   
ทุนดำเนินงาน  
1.  รับเงินค่าหุ้น
2.  ออกหุ้นกู้
3.  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
4.  กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
5.  สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ
6.  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน ที่มีผู้ยกให้
   

 

 

 

 

Search