พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
ชุมนุมไม่ใช่สิ่งที่เขียนไว้บนกระดาษ ไม่ใช่ตึกที่ทำงาน ไม่ใช่ธรรมนูญหรือรูปภาพที่เราถ่ายไว้เป็นที่ระลึกกันในวันนี้
แต่ชุมนุมคือ ประชาชนนั่นเอง คือ หน่วยงานเครดิตยูเนี่ยนต่างๆ ที่มารวมกัน คือ สมัชชาใหญ่ที่สมาชิกมาประชุมกัน
คือ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ชุมนุมก็คือ พวกท่านนั่นเอง พวกท่านเป็นอย่างไร ชุมนุมก็เป็นอย่างนั้น 
ถ้าพวกท่านเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ชุมนุมก็ใจกว้าง ช่วยเหลือพวกท่านได้ ถ้าพวกท่านเอาใจใส่เลี้ยงดูชุมนุม ชุมนุมก็
สามารถดูแลช่วยเหลือท่านให้แข็งแรงขึ้น ถ้าพวกท่านรักชุมนุมของท่าน ชุมนุมก็จะเป็นสิ่งที่น่ารักแต่ถ้าท่านไม่ไว้ใจ
ชุมนุมตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว ถ้าท่านไม่มีใจกว้างช่วยเหลือชุมนุมทั้งด้วยกำลังใจ กำลังความสามารถ และกำลังทรัพย์
พวกท่านมักแต่คิดถึงตัวเอง พะวงแต่หน่วยเครดิตยูเนี่ยนของท่านแล้วไซร้ พวกท่านเองก็จะค่อยๆ หมด และกำลัง
จะสาบสูญไปในที่สุด เราต้องการให้ชุมนุมของเรามีชีวิตชีวาเข้มแข็ง และเจริญเติบโตขึ้นเสมอ เพื่อพิสูจน์ให้โลก
เห็นถึงความฉลาดรอบครอบ ความกล้าหาญ และความหวังของเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยเรา เราจงพร้อมใจกัน
แสดงความจริงเหล่านี้ ให้ปรากฏโดยทางปฏิบัติ ช่วยกันสละทรัพย์บำรุง จัดหาบุคคลเข้าทำงาน จัดโครงการต่างๆ
และประชุมปรึกษาหารือกันทั้งหมดเหล่านี้ ย่อมหมายความว่าต้องทำงานหนัก ต้องพร้อมเพรียงกัน ต้องเสียสละ
และช่วยกันบำรุง เราจงคอยดูกันซิว่า จะมีใครสมัครช่วยเหลือกันบ้าง คอยดูซิว่า ชาวเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
จะกล้าสักแค่ไหน ใครที่สามารถช่วยกันได้ มากกว่าอีก ก็จงช่วยกันเถิด ....

Search